Politika zaštite osobnih podataka

Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka ( Uredba EU 2016/679 ) Nekretnine Dominus, Željko Domjan,
25. 05. 2018. godine donosi dokument:


POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA


 


I. POJMOVNIK


Osobni podatak - podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi(„ispitanik“).
Ispitanik
- jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito
uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o
lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika
svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni,
ekonomski,kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Obrada osobnih podatka
- svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim
podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo
neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje,
organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena,
pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem
ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili
kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
Voditelj obrade - znači fizička ili pravna osoba, koja sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.
Izvršitelj obrade - znači fizička ili pravna osoba, koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.
Informacijski sustav
- sveobuhvatnost tehnološke infrastrukture, organizacije, ljudi i
postupaka za prikupljanje, obradu, generiranje, pohranu, prijenos,
prikaz te distribuciju informacija kao i raspolaganje njima.
Informacijski sustav moguće je definirati i kao međudjelovanje
informacijske tehnologije, podataka i postupaka za procesiranje podataka
te ljudi koji prikupljaju navedene podatke i njima se koriste.
Nadzorno tijelo - neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala Republika Hrvatska u svrhu kontrole i osiguranja provođenja Uredbe.
Povjerljivost - svojstvo informacija (podataka) da nisu dostupne ili otkrivene neovlaštenim subjektima.
Integritet - svojstvo informacija (podataka) i procesa da nisu neovlašteno ili nepredviđeno mijenjani.
Privola
- svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje
želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje
pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.
Pseudonimizacija
- obrada osobnih podataka tako da se osobni podaci više ne mogu
pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod
uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu
tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni
podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može
utvrditi.
Povreda osobnih podataka - znači kršenje sigurnosti koje
dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene,
neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni,
pohranjeni ili na drugi način obrađivani.
Izrada profila
– svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od
uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih
s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji su bitni
klijentima, a odnose se na posredovanje u prometu nekretnina.
Treće strane
– fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo
tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe
koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću
voditelja obrade ili izvršitelja obrade.
Distributivni kanali -
predstavljaju sredstva i načine preko kojih je omogućen pristup,
ugovaranje, korištenje proizvoda i usluga Nekretnine Dominus, Željko
Domjan, te slanje komercijalnih informacija i ponuda vezanih uz
proizvode i usluge Nekretnine Dominus, Željko Domjan, a obuhvaćaju
sjedište ( Frana Kurelca 9, Varaždin ) i web stranicu (
www.nekretninedominus.hr ) , te ostalo.
Informacija, o dostupnim
distributivnim kanalima Nekretnine Dominus, Željko Domjan, je klijentu u
svakom trenutku dostupna pozivom na broj 042/321 936
Obvezujuća korporativna pravila
- politike zaštite osobnih podataka kojih se voditelj obrade ili
izvršitelj obrade s poslovnim nastanom na državnom području države
članice pridržava za prijenose ili skupove prijenosa osobnih podataka
voditelju obrade ili izvršitelju obrade u jednoj ili više trećih zemalja
unutar grupe poduzetnika ili grupe poduzeća koja se bave zajedničkom
gospodarskom djelatnošću.


II. TEMELJNE ODREDBE


Nekretnine Dominus, Željko Domjan, osigurava primjerenu sigurnost
osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje na svim razinama svog
poslovanja. Ovom Politikom definirana su načela i pravila zaštite
osobnih podataka sukladno zakonskim propisima.
Politika zaštite
osobnih podataka koju je donio Nekretnine Dominus, Željko Domjan,
opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim
podacima. Politika osigurava adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s
Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim
zakonima, a koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.


III. VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA


Nekretnine Dominus, Željko Domjan, Frana Kurelca 9, Varaždin, upisan u
OBRTNI REGISTAR , URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI - SLUŽBA
ZA GOSPODARSTVO, pod matičnim brojem obrta (MBO) 97270920, OIB:
92090379435, ovlašteni posrednik u prometu nekretnina je voditelj obrade
osobnih podataka.
Kontakt podaci:IV. OPSEG I CILJ


Cilj politike je uspostaviti primjerene procese zaštite i upravljanja
osobnim podacima svih osoba (dalje: ispitanici) čiji se podaci
obrađuju.
Politika se primjenjuje na sve obrade osobnih podataka
unutar tvrtke, osim u slučajevima kada su obrade takve prirode da se
radi o statističkim analizama iz kojih nije moguće identificirati
pojedinca.
Politikom su definirana osnovna opća načela i pravila
zaštite osobnih podataka sukladno sigurnosnim i poslovnim zahtjevima,
kao i zakonskim propisima.
Cilj Politike je uspostaviti jasne i
primjerene procese zaštite i upravljanja osobnim podacima ispitanika na
javno dostupan način kako bi svi ispitanici bili upoznati s načinom
postupanja osobnim podacima.


V. NAČELA OBRADE PODATAKA


Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se Nekretnine
Dominus, Željko Domjan, pridržava prilikom obrade osobnih podataka
ispitanika, a obrade koje se provode sukladno niže navedenim načelima
smatraju se zakonitima.


Nekretnine Dominus, Željko Domjan, obrađuje osobne podatke prema sljedećim načelima obrade:


 • Zakonito i pošteno - s obzirom na ispitanike i
  njihova prava, Nekretnine Dominus, Željko Domjan, će obrađivati osobne
  podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava
  ispitanika. Ponekad će se ispitanike morati pitati i za neke osobne
  podatke koji nisu potrebni za ostvarenje konkretne usluge, no zakonom su
  obvezni za prikupljanje (npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i
  financiranja terorizma). Vaše osobne podatke Nekretnine Dominus, Željko
  Domjan, će obrađivati i koristiti zakonito i pošteno.

 • Transparentno - Nekretnine Dominus, Željko Domjan,
  će osigurati transparentnost obrade osobnih podataka te će, sukladno
  Uredbi, pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev
  osigurati uvid u njihove podatke, obrazloženja obrada, temelje i
  zakonitosti obrade i sl. kroz ovu Politiku, ali i kroz druge kanale koje
  će biti dostupni ispitanicima. Nekretnine Dominus, Željko Domjan, će
  osigurati informacije ispitanicima kako se osobni podaci koji se odnose
  na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način
  obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se
  obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog
  prikupljanja podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.

 • Uz ograničenje svrhe - osobni podaci moraju biti
  prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju
  obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Primjerice, ako je
  ispitanik ustupio set osobnih podataka (npr. ime, prezime, OIB i dr.) u
  svrhu posredovanja u prometu nekretnina, Nekretnine Dominus, Željko
  Domjan, iste podatke neće obrađivati za neku drugu svrhu, osim ako
  postoje druge obrade koje su uvjetovane zakonom ili su neophodne za
  kvalitetno isporučivanje same usluge.

 • Uz ograničenje pohrane - Nekretnine Dominus, Željko
  Domjan, osigurava da su osobni podaci ispitanika čuvani u obliku koji
  omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno
  u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Nekretnine Dominus,
  Željko Domjan, osobne podatke može pohraniti i dulje, ali za to mora
  imati jasnu svrhu u smislu zakonske obveze ili legitimni interes.

 • Smanjenje količine podataka - Nekretnine Dominus,
  Željko Domjan, koristi samo potrebne podatke te osobne podatke prikuplja
  i obrađuje na način da su primjereni, relevantni i ograničeni na ono
  što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. Procesi u Nekretnine
  Dominus, Željko Domjan, su dizajnirani na način da se ne prikupljaju
  podaci za koje ne postoji opravdana potreba za prikupljanjem.

 • Točnost - Nekretnine Dominus, Željko Domjan,
  osigurava da su podaci točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti
  svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu
  točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu
  ili isprave. Nekretnine Dominus, Željko Domjan, osigurava primjenu ovog
  načela kroz redovite kontrole, ali i transparentan proces komunikacije s
  ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak podataka u slučaju da
  ispitanik primijeti da neki od njegovih osobnih podataka nije ispravno
  naveden.

 • Cjelovitost i povjerljivost - Nekretnine Dominus,
  Željko Domjan, osigurava sigurnost, nadzor i kontrolu nad podacima i
  obradama podataka tako što prikuplja i obrađuje podatke na način kojim
  se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući
  zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka,
  uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i
  organizacijskih mjera. Nekretnine Dominus, Željko Domjan, koristi IT
  sustave koji imaju za cilj detekciju i sprečavanje curenja podataka,
  metode nadzora nad pristupom podataka, ograničenja pristupa podacima
  sukladno potrebi radnog mjesta i sl.

Sukladno navedenim načelima, podacima ispitanika pristupat će
djelatnici Nekretnine Dominus, Željko Domjan, ovisno o njihovim
ovlaštenjima i radnim mjestima, kako bi uspješno ispunili poslove
definirane za njihovo radno mjesto. Također dio usluga za Nekretnine
Dominus, Željko Domjan, obavljaju i druge pravne osobe s kojima će
podaci ispitanika biti podijeljeni samo ako su oni nužni za potrebe
ispunjenja obveza iz ugovora ( npr. odvjetničko društvo, ovlašteni
procjenitelji i dr. ).


U slučajevima kada postoji zakonska osnova ( npr. obrasci ZSPNFT )
Nekretnine Dominus, Željko Domjan, će podatke ispitanika proslijediti
državnim institucijama.


VI. ZAKONITOST OBRADE


Nekretnine Dominus, Željko Domjan, osobne podatke ispitanika smatra
njihovim vlasništvom te se prema njima tako i odnosi. Kako bi Nekretnine
Dominus, Željko Domjan, bio u mogućnosti pružiti uslugu ispitaniku, a
sukladno niže navedenim zakonitostima, potrebno je obrađivati minimalan
set podataka neophodan za kvalitetno pružanje pojedine usluge. U
suprotnom, odnosno ako ispitanik odbije ustupiti traženi set podataka,
Nekretnine Dominus, Željko Domjan, neće biti u mogućnosti pružiti mu
uslugu.


Sukladno tome, osobni podaci ispitanika obrađuju se kada je zadovoljen jedan od niže navedenih uvjeta:


 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka
  ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja
  ugovora

 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza ( važeći zakonski
  propisi prema kojima je Nekretnine Dominus, Željko Domjan, dužan
  postupati )- u svakom trenutku kada zakon Nekretnine Dominus, Željko
  Domjan, ovlašćuje ili obvezuje na određenu obradu, Nekretnine Dominus,
  Željko Domjan, će temeljem tog zakona obrađivati osobne podatke
  ispitanika. Na primjer, u slučaju postojanja zakonske obveze, kao što je
  Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, Nekretnine
  Dominus, Željko Domjan, će prikupljati i obrađivati zakonski definiran
  set podataka, te u slučaju da ispitanik odbije ustupiti traženi set
  podataka, Nekretnine Dominus, Željko Domjan, neće biti u mogućnosti
  pružiti mu uslugu

 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Nekretnine Dominus,
  Željko Domjan, - osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna
  prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka,
  osobito ako je ispitanik dijete. Pod legitimnim interesom Nekretnine
  Dominus, Željko Domjan, podrazumijeva obrade koje služe kako bi se
  unaprijedio proces, razvoj proizvoda i unapređenje poslovanja,
  modernizirale usluge, ponudili proizvodi i usluge za koje je razvidno da
  bi mu olakšale poslovanje s Nekretnine Dominus, Željko Domjan , te u
  korist rješavanja sudskih sporova

 • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu
  ili više posebnih svrha - privola mora biti dokaziva i dobrovoljna,
  napisana lako razumljivim jezikom i ispitanik ima pravo u svakom
  trenutku povući svoju privolu ( povlačenje privole mora biti jednako
  jednostavno kao i davanje privole ). Nekretnine Dominus, Željko Domjan,
  će ispitanika zatražiti privole za obrade podataka i kontaktiranje putem
  kontakt podataka koje je ispitanik ustupio Nekretnine Dominus, Željko
  Domjan, Prezentaciju novih proizvoda i usluga koje Nekretnine Dominus,
  Željko Domjan, komunicira putem dostupnih distributivnih kanala
  Nekretnine Dominus, Željko Domjan, smatra dijelom usluge te za to neće
  zatražiti privolu ispitanika dok je sama obrada u skladu s načelima
  obrade navedenih u točki VI. te se temelji na nekoj od navedenih
  zakonitosti obrade

 • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe

 • obrada je nužna za izvršavanje dužnosti od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade.

VII. PRAVA ISPITANIKA


Nekretnine Dominus, Željko Domjan, je svjesno kako su osobni podaci
ispitanika njegovo vlasništvo te iako su ti podaci neophodni za pružanje
usluge, ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu
na obrade njihovih podataka. Nekretnine Dominus, Željko Domjan, podatke
prikuplja i obrađuje samo uz postojanje gore navedenih zakonitosti
obrade.


Nekretnine Dominus, Željko Domjan, će u trenutku prikupljanja
informacija od ispitanika pružiti sljedeće informacije: identitet i
kontaktne podatke voditelja obrade, svrhe obrade radi kojih se
upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu, legitimne
interese, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka,
razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje,
prava vezana uz privole, potencijalno postojanje automatiziranog
donošenja odluka te postojanje niže navedenih prava. U slučaju da se
podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika, uz navedene podatke navodi
se i izvor osobnih podataka.


Nekretnine Dominus, Željko Domjan, osobne podatke obrađuje sukladno
pravima ispitanika definiranim unutar Uredbe, a koja su navedene u
nastavku:


 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) - ispitanik ima pravo od
  Nekretnine Dominus Željko Domjan, ishoditi brisanje osobnih podataka
  koji se na njega odnose, Nekretnine Dominus, Željko Domjan, ima obvezu
  obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan
  od sljedećih uvjeta:

  - osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
  - ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu
  -
  ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju
  prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa     
  Nekretnine Dominus, Željko Domjan, za obradu i/ili čuvanje osobnih
  podataka
  - osobni podaci nezakonito su obrađeni
  - osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze

 • Pravo na pristup podacima - ispitanik ima pravo od Nekretnine
  Dominus, Željko Domjan, dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni
  podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i
  svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima
  će osobni podaci biti otkriveni, i sl.

 • Pravo na ispravak - ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja
  ishoditi od Nekretnine Dominus, Željko Domjan, ispravak netočnih osobnih
  podataka koji se na njega odnose. Ispitanik ima pravo dopuniti
  nepotpune osobne podatke. Dodatno, ispitanik ima obvezu ažuriranja
  osobnih podataka u poslovnom odnosu s Nekretnine Dominus, Željko Domjan.

 • Pravo na prijenos podataka - ispitanik ima pravo zaprimiti osobne
  podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Nekretnine Dominus,
  Željko Domjan, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno
  čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju
  obrade ( pravo prijenosa odnosi se isključivo na osobne podatke
  ispitanika ).

 • Pravo na prigovor - ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne
  situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka
  koji se odnose na njega. Nekretnine Dominus, Željko Domjan u takvoj
  situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da
  postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese,
  prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili
  obrane pravnih zahtjeva. Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe
  izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti
  prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe
  takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana
  s takvim izravnim marketingom.

 • Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima od pravo Nekretnine
  Dominus, Željko Domjan tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da
  osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita
  te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje
  njihove uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na
  obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade
  razloge ispitanika.


Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju
bilo kojeg od gore navedenih prava. Nekretnine Dominus, Željko Domjan,
ispitaniku na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama vezanim uz
navedena prava, najkasnije u roku od 1 mjeseca od zaprimanja zahtjeva.
Rok se može produljiti ( ovisno o količini i kompleksnosti zahtjeva )
najviše za još 2 mjeseca, ali samo ako je to nužno. Ako Nekretnine
Dominus, Željko Domjan, zbog objektivnih okolnosti, nije u mogućnosti
pružiti tražene podatke izvijestit će ispitanika o razlozima.


Dodatno, ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se
temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu
profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na
sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka:


 • potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Nekretnine Dominus, Željko Domjan

 • dopuštena zakonom temeljena na izričitoj privoli ispitanika

 VIII. OBVEZE NEKRETNINE DOMINUS, ŽELJKO DOMJAN SUKLADNO UREDBI


Nekretnine Dominus, Željko Domjan, provodi odgovarajuće tehničke i
organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti
obrade osobnih te svih ostalih podataka ispitanika:


 • kontinuirane tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi
  osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti obrade podataka bez obzira u
  kojem se obliku čuvaju - papirnatom ili elektroničkom ( uporaba zaporki,
  oznaka sigurnosti, pristup osobnim podacima isključivo zaštićenom
  lozinkom, sigurno pohranjivanje datoteka, ispisa, korištenje
  odgovarajućih zaštitnih mjera za sve prijenose osobnih podataka izvan
  mreže i prostorija Nekretnine Dominus, Željko Domjan i dr.)

 • nedozvoljavanje neovlaštenog prikupljanja, obrade ili korištenja osobnih podataka

 • primjenjivanje pravila ograničavanja pristupa podacima samo na one koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka

 • sprečavanje neovlaštenih osoba da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojem se obrađuju osobni podaci

 • sprečavanje osoba koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka
  od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja
  te stroga zabrana tim osobama da koriste osobne podatke ispitanika u
  bilo koju drugu svrhu koja nije u skladu s uvjetima definiranim u
  poglavlju VI. Zakonitost obrade

 • osiguravanje da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja

 • osiguravanje dostupnosti zapisa sustava u svrhu utvrđenja od koga su uneseni, mijenjani ili uklonjeni iz sustava obrade podataka

 • osiguravanje da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka

 • osiguravanje da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno

 • osiguravanje da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno

Potrebno je naglasiti da Nekretnine Dominus, Željko Domjan, sukladno
važećim zakonima ( npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma ) ima pravo na uvid i obradu dijela osobnih podataka, ali
isključivo u opsegu koji je potreban da bi se ispunili regulatorni
zahtjevi ili kako bi se izvršio ugovor s ispitanikom.


IX. AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA


Donošenje odluka temeljem automatske obrade podataka je sastavni dio
poslovanja Nekretnine Dominus, Željko Domjan, i kao takva je neophodna, a
provodi se sukladno:


važećim zakonima kojima podliježe Nekretnine Dominus, Željko Domjan,
među ostalim u svrhe praćenja i sprečavanja prijevare, pranja novca i
dr., što se provodi u skladu s propisima, standardima i preporukama
institucija Europske Unije ili nacionalnih nadzornih tijela


 • osiguravanja sigurnosti i pouzdanosti usluge koju pruža Nekretnine Dominus, Željko Domjan

 • ako je nužno za sklapanje ili izvršavanje ugovora između ispitanika i
  voditelja obrade što uključuje umanjenje rizika u poslovanju,
  unaprjeđenje poslovanja, određenih prekonoćnih obrada koje su sastavni
  dio IT sustava i sl.

 • kada je ispitanik izričito dao svoju privolu.

U skladu s Uredbom, Nekretnine Dominus, Željko Domjan, omogućava
ispitanicima pravo prigovora na automatsku, ali i ručnu obradu podataka u
svrhu izravnog marketinga, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj
je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili
daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno.


X. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA


Za potrebe vođenja poslovanja Nekretnine Dominus, Željko Domjan,
izvršavanja ugovora i usklađivanja s pravnim i zakonskim obvezama,
Nekretnine Dominus, Željko Domjan, može prenijeti osobne podatke
ispitanika nadzornim tijelima, vanjskim suradnicima ( npr. odvjetničko
društvo, ovlašteni procjenitelj i dr. ) te trećim stranama koje dovodi u
vezu s ispitanikom ( npr. osobi koja je nalogodavac potencijalnom
kupcu, najmoprimcu ili zakupniku, a strani koja je zainteresirana za
kupnju, najam ili zakup vlasniku nekretnine i/ili njegovom punomoćniku,
članu obitelji ili bilo kojoj drugoj kontakt osobi ).


XI. REGISTAR OBRADA OSOBNIH PODATAKA


Nekretnine Dominus, Željko Domjan, vodi evidenciju aktivnosti obrada
za koje je odgovorna, odnosno u slučajevima kada je u ulozi voditelja
obrade. Ta evidencija je u elektroničkom i 'papirnatom' obliku i
sadržava najmanje sljedeće informacije:


 • ime i kontaktne podatke voditelja obrade
 • svrhe obrade
 • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka
 • kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni
 • predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka, ako je to moguće
 • opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera

XII. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA


Osobni podaci ispitanika čuvaju se za vrijeme trajanja ugovornog
odnosa, odnosno za vrijeme dok postoji privola ispitanika za obradu
osobnih podataka, te za vrijeme za koje je Nekretnine Dominus, Željko
Domjan, zakonski obvezan čuvati određene podatke sukladno rokovima
čuvanja propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma, a to je 10 godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni
odnos prestao. Osobni podaci mogu se čuvati i dulje vrijeme za druge
opravdane svrhe ( npr. zbog sudskih i pravnih postupaka, legitimnog
interesa i sl. ).


XIII. INCIDENTI/CURENJE PODATAKA I PRAVO NA PRITUŽBU


Nekretnine Dominus, Željko Domjan, poduzima odgovarajuće tehničke i
organizacijske mjere kako bi zaštitio osobne podatke ispitanika.
Dodatno, svi zaposlenici imaju dužnost obavijestiti odgovornu osobu u
slučaju incidenta vezanog uz zaštitu osobnih podataka, a u slučaju
povrede osobnih podataka Nekretnine Dominus, Željko Domjan, je incident
dužan prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka unutar 72 sata
nakon saznanja o povredi, ako je to izvedivo.


U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti
visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Nekretnine Dominus, Željko
Domjan, će bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti ispitanika o povredi
osobnih podataka.


Ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za
zaštitu osobnih podataka) u slučaju incidenta koji se tiče njegovih
osobnih podataka ili ako smatra da Nekretnine Dominus, Željko Domjan,
krši njegova prava definirana Općom uredbom o zaštiti podataka.


XIV. ZAVRŠNE ODREDBE


Ova Politika stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 25. 05. 2018. godine.


Ova Politika javno je dostupna, objavljena je na web stranici:
www.nekretninedominus.hr te je također dostupna u prostoru sjedišta :
Frana Kurelca 9, 42000 Varaždin.


Varaždin, 25. svibanj 2018.


VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA:
Nekretnine Dominus, Željko Domjan