Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
AGENCIJE
ZA PROMET NEKRETNINAMA

"NEKRETNINE DOMINUS"
VARAŽDIN, FRANA KURELCA 9


Opće odredbe


Članak 1.


Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu
nekretnina (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni
odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u
daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem
tekstu: Nalogodavac) koja s posrednikom sklapa pisani ugovor o
posredovanju.Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o
posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.


Članak 2.


Pojedini pojmovi i nazivi u smislu Općih uvjeta imaju
sljedeće značenje:


 • Posrednik u
  prometu nekretnina
  - agencija za promet nekretnina
  "NEKRETNINE DOMINUS" iz Varaždina, Frana Kurelca 9
  temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
  Republike Hrvatske je licencirana Agencija za posredovanje u prometu
  nekretnina, upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina kod
  Hrvatske gospodarske komore, KLASA: UP/I-330-01/11-01/239, URBROJ:
  526-05-01-01/2-11-2


 • Posredovanje
  u prometu nekretnina
  radnje su posrednika u prometu
  nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te
  pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet
  određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu,
  zakupu i dr.


 • Nekretnine
  su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa
  zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno
  odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.


 • Nalogodavac
  je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina
  sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik,
  zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u
  prometu nekretnina)


 • Treća osoba
  je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s
  nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je
  predmet određena nekretnina.


 • Posrednička naknada je iznos
  koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge
  posredovanja.PONUDA NEKRETNINA


Članak 3.


Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo
pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost
greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana
nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine
odustao od prodaje.Naše ponude i obavijesti primatelj
(nalogodavac) mora čuvati kao poslovno tajnu i samo ih uz naše
pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.Ako je primatelj naše ponude već upoznat s
nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome
obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail),
faksom ili preporučenim pismom.


CIJENA NEKRETNINA


Članak 4.


Cijene nekretnina iskazane su u eurima.


UGOVOR O POSREDOVANJU


Članak 5.


Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik
dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o
sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu
proviziju ako ugovor bude sklopljen.Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu:
posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavca u
pisanom obliku.U posredničkom ugovoru moraju biti istinito,
točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju
nekretnine.Ukoliko nije potpisan ugovor o posredovanju
nalogodavac nije dužan posredniku isplatiti naknadu, a sve u slučaju
ukoliko posrednik na neki drugi način ne dokaže da je posredovao
prilikom sklapanja pravnog posla.Posrednik može na inzistiranje prodavatelja
temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja
nekretnine na svojim web stranicama i istu evidentirati u posrednički
dnevnik, a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalni
kupac o tome će obavijestiti prodavatelja, te s istim potpisati
ugovor o posredovanju ukoliko ga prodavatelj bude želio potpisati,
dok u suprotnom posrednik nije obavezan potencijalnog kupca dovesti u
vezu s prodavateljem, a sve u slučaju ukoliko posrednik ne želi
pristati na posredovanje s jedne strane odnosno da svoju posredničku
naknadu naplaćuje od strane kupca na temelju pisanog ili usmenog
naloga o posredovanju s kupcem.
Kod prodaje nekretnine koja je u
suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih
suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine u
vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.


ISKLJUČIVO POSREDOVANJE


Članak 6.


Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može
obvezati da za posredovani posao neće angažirati ni jednog drugog
posrednika (isključivo posredovanje). Isključivo posredovanje je
obveza koja mora biti ugovorena posebnim ugovorom o posredovanju.Ako je za vrijeme trajanja ugovora o
isključivome posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni
posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku
bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti stvarne
troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako visina posredničke
naknade nije ugovorena, nalogodavac je posredniku dužan nadoknaditi
stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti
veći od posredničke naknade za posredovani posao.
Prilikom
zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju posrednik je
dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice
takvog ugovora.


OBVEZE POSREDNIKA


 Članak 7.


Potpisom ugovora o posredovanju u prometu
nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:


 1. nastojati naći i
  dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog
  posla,


 2. upoznati nalogodavca
  s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,


 3. izvršiti uvid u
  isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na
  predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i
  moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem
  nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravim trećih na
  nekretninu,


 4. obaviti potrebne
  radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu,
  oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve
  druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu
  nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima
  pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,


 5. omogućiti pregled
  nekretnina,


 6. posredovati u
  pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,


 7. čuvati osobne
  podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kako
  poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s
  tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,


 8. ako je predmet
  sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog
  zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju
  koji se odnose na to zemljište,


 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima
  važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti
  poznate.Članak 8.


Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve
podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na
nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom
nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju
posebne ovlasti.
Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne
tajne, posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu,
koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne
pretrpjele.
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja
poslovne tajne, ako podatke radi zaštite posrednik otkrije osobama s
kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko
potrebno da bi se posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o
posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.


OBVEZE NALOGODAVCA


Članak 9.


Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina
nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:


 1. obavijestiti
  posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga
  posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,


 2. dati posrednik na
  uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini,
  odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora,


 3. osigurati posredniku
  i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla
  razgledanje nekretnine,


 4. nakon zaključivanja
  posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao
  zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku
  posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,


 5. ako je to izričito
  ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom
  posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,


 6. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim
  promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika.Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za
zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik
našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je
ugovoreno drukčije, ništava je.Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri
tom nije postupio u dobroj vjeri.


POSREDNIČKA NAKNADA


Članak 10.


Za obavljeno posredovanje kod kupnje, prodaje,
zamjene, zakupa i najma nekretnina, posredniku pripada posrednička
naknada.Visina naknade ne smije prelaziti 6%
kupoprodajne cijene nekretnine. Ukoliko Ugovorom o posredovanju u
prometu nekretnina nije drugačije određeno, visina naknade
primjenjuje se prema Cjeniku ovih Općih uvjeta poslovanja. Posrednik
stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti neposredno nakon
sklapanja prvog posredovanog posla koje ugovorne strane sklope
(predugovor, kupoprodajni ugovor).


Članak 11.


Ukoliko stranka samo ponudi posredničku naknadu
odnosno nagradu veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu
nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nesrazmjeru s njegovim
uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.


Članak 12.


U slučaju posredovanja, u kojem je stranka
nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu,
posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne
troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.


Članak 13.


Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu
s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako
je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom
ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a
naročito ako je:


 1. neposredno odveo ili
  uputio nalogodavca trećoj osobi u razgledavanje nekretnine koja je
  predmet posredovanja,


 2. organizirao susret
  između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za
  sklapanje pravnog posla,


 3. nalogodavcu priopćio ime, broj telefona,
  faksa, e-maila, druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla
  ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.  CJENIK
posredničkih
provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje,

zamjene,
zakupa i iznajmljivanja nekretninaKUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u
postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene. PRODAJA Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine
(naplaćuje se od prodavtelja)2 ~ 4 %, ali ne manje od 600,00 EUR-a.(4.520,70 kn) KUPNJA Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine
(naplaćuje se od kupca) 2 ~ 3 %, ali ne manje od 600,00 EUR-a (4.520,70 kn) Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je
posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za
potražnjom nekretnine ZAMJENA Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od
svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti
nekretnine koju je strana stekla zamjenom 2 ~ 3 %
ZAKUP I NAJAMIZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija
od najmodavca i zakupodavcaPostotak od mjesečne najamnine    75 %Minimalno100%Za najam ili zakup trajanja od 12 ~  59 mjeseci150%Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina)
i višeUNAJMLJIVANJE I ZAKUP - provizija od
najmoprimca  i zakupnikaPostotak od mjesečne najamnine 75 %Minimalno za najam100 %Minimalno za zakup100 %Za najam ili zakup trajanja od 12 ~ 59 mjeseci150 %Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina)
i višeNekretnine "Dominus" nisu u sustavu PDV-a.


PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU


Članak 14.


 1. Ugovor o
  posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na
  koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je
  posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.


 2. Nalogodavac je dužan
  nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo
  izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.


 3. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja
  sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora
  nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica
  posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju,
  dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim
  ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 15.


Za odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima
poslovanja ili Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona
o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznium odnosima
Republike Hrvatske.U slučaju spora između ugovornih strana,
nadležan je Općinski sud u Varaždinu,osim ako se drugačije ne
ugovori.


Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu 1.01.2023.
godine.


U Varaždinu, 01.01.2023.
Nekretnine "DOMINUS" Željko Domjan


FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1EURO = 7,53450 HRK